از امروز ۱۶ خرداد ماه ثبت نام مدرسه فوتبال کیان نیشابور در دو منطقه شهر ۱- خیابان ۱۵ خرداد -۱۵ خرداد۲۴ و ۲- شهرک نبش نور ۲۴ آغاز می شود…

Read More